វិញ្ញាបនបត្រ & កិត្តិយស

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន

ISO 45001 2018

ISO 45001:2018

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​គុណភាព

ryzshu