សេវាកម្ម

ព័ត៌មានគណនី

ព័ត៌មានរបស់ធនាគារ AITE

គណនី AITE USD

អ្នកទទួលផល JIANGXI AITE MASS Transfer TECHNOLOGY CO., LTD
គ្មាន​គណនី។: ២០២២ ៥០៧៥ ៤៣៧៩
ឈ្មោះ​របស់​ធនាគារ: ធនាគារចិនសាខា PINGXIANG
អាស័យ​ដ្ឋាន​ធនាគារ: 60 YUEJIN BEILU PINGXIANG ទីក្រុង JIANGXI ប្រទេសចិន
លេខ​កូដ​រហ័ស: BKCHCNBJ550

គណនី AITE EUR

អ្នកទទួលផល JIANGXI AITE MASS Transfer TECHNOLOGY CO., LTD
គ្មាន​គណនី។: ១៩៣២ ៥០៧៥ ៦៥២៧
ឈ្មោះ​របស់​ធនាគារ: ធនាគារចិនសាខា PINGXIANG
អាស័យ​ដ្ឋាន​ធនាគារ: 60 YUEJIN BEILU PINGXIANG ទីក្រុង JIANGXI ប្រទេសចិន
លេខ​កូដ​រហ័ស: BKCHCNBJ550